Lid Raad van Toezicht

Organisatie
Bedrijfsbureau
Expertise
Overig
Regio
Midden Zeeuws-Vlaanderen
Plaats

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van ZorgSaam bestaat op dit moment uit 7 leden. De Raad van Toezicht heeft uiteenlopende deskundigheid en ervaring op het gebied van: financiën, bedrijfseconomie, gezondheidszorg, regionale en nationale politiek, bedrijfsleven, kwaliteit en veiligheid. De Raad van Toezicht vergadert ten minste 6 keer per jaar en komt verder samen voor bijeenkomsten zoals commissievergaderingen en ontmoetingen met de medische staf, de centrale ondernemingsraad en de centrale cliëntenraad. Daarnaast zijn er ontmoetingen met de medewerkers en cliënten binnen ZorgSaam in de vorm van werkbezoeken. De Raad van Toezicht kent meerdere commissies: de Agendacommissie, de Commissie Financiën en Bedrijfsvoering , de Remuneratie-Commissie, de Commissie Kwaliteit en de Commissie Strategie.

Taken en bevoegdheden Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van ZorgSaam heeft onder meer de volgende taken en bevoegdheden:

 • het houden van integraal toezicht op de strategie en het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de met haar verbonden instellingen en rechtspersonen;
 • het zorgdragen voor een goed functionerende Raad van Bestuur;
 • het functioneren als adviseur en klankbord voor de Raad van Bestuur;
 • het goedkeuren van (strategische) beslissingen van de Raad van Bestuur;
 • het afleggen van verantwoording over het eigen handelen door verslag te doen van de werkzaamheden geïntegreerd in het jaarverslag.

De Raad van Toezicht vindt het belangrijk dat hij voor medewerkers, Raad van Bestuur en buitenwereld zichtbaar sterke betrokkenheid bij de organisatie toont en kiest daarbij een proactieve instelling. De Raad van Toezicht levert door zijn niveau, kennis, ervaring en optreden daadwerkelijk toegevoegde waarde voor ZorgSaam als geheel.

Algemeen profiel lid raad van toezicht
De leden van de Raad van Toezicht dienen tenminste over de volgende deskundigheden en kwaliteiten te beschikken:

 • Een academisch werk- en denkniveau;
 • Het vermogen tot toezicht houden, betrokken en met oog voor distantie;
 • Bestuurlijke en/of strategische ervaring dan wel aantoonbaar bestuurlijk en
 • strategisch inzicht in grote complexe, professionele organisaties;
 • Brede kennis en ervaring met de gezondheidszorg dan wel aantoonbare affiniteit met
 • de gezondheidszorg;
 • Het vermogen tot een onafhankelijke opstelling en tot het zijn van een motiverend
 • gesprekspartner binnen de Raad van Toezicht en ook met de Raad van Bestuur.
 • Het vermogen tot kritische zelfreflectie, in staat om de eigen bijdrage als
 • toezichthouder kritisch te beoordelen en op basis daarvan het gedrag bij te stellen;
 • Het vermogen tot samenwerking in teamverband met oog voor ieders inbreng en
 • deskundigheid;
 • Besluitvaardig en daadkrachtig;
 • Het vermogen tot een proactieve houding en gedrag in de zin van het nemen van
 • initiatief tot het entameren van onderwerpen en invalshoeken van belang voor de
 • zorgorganisatie;
 • Gevoel voor verschillen in identiteit en maatschappelijke verhoudingen.

Verder zal gelet worden op de volgende elementen:

 • De Raad van Toezicht streeft naar een evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen. Gelet op de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht wordt gezocht naar een vrouw;
 • Is een verbinder, die met een open en constructieve houding zorgt voor een vruchtbare samenwerking binnen de Raad en tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur;
 • Heeft inzicht in de situatie van Zeeuws-Vlaanderen en het zijn van grensregio in het zorglandschap en heeft een zekere verankering in de regio;
 • Maakt deel uit van regionale netwerken, waardoor zij voeling heeft met wat er in de regio leeft (onder meer bij (potentiële) cliënten, patiënten en medewerkers) en heeft daardoor zich op de (Belgische) zorginfrastructuur en andere voor de organisatie relevante terreinen en relevante contacten, waarbij een onafhankelijke opstelling als toezichthouder gewaarborgd blijft.

Specifiek profiel
Aanvullend aan de algemene eisen voor een lid van de raad van toezicht:

 • Heeft inhoudelijke brede kennis van en zo mogelijk bestuurlijke ervaring in de VVT. Dat wil zeggen kennis van strategische vraagstukken die in de zorg in het algemeen en care in het bijzonder spelen. De toezichthouder heeft oog voor ontwikkelingen die de care-cure keten optimaliseren (Juiste Zorg op de Juiste Plek) en kent de rol van de VVT daarin;
 • Kennis van en (bestuurlijke) ervaring met samenwerkingsverbanden met / tussen zorginstellingen is een pre;
 • Kent de trends en actuele ontwikkelingen op het gebied van kwaliteit in de zorg (waaronder e-health) en is in staat toezicht te houden op de kwaliteit van zorg die ZorgSaam levert.

Honorering
ZorgSaam volgt voor de beloning van de Raad van Toezicht de WNT en het advies van de NVTZ.

Procedure
ZorgSaam laat zich in deze procedure bijstaan door Dorothea van Rijnen van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan vdk@vanderkruijs.com. Voor informatie kunnen geïnteresseerden bellen met Yvonne Dings of Dorothea van Rijnen op 020-7267270.

Planning
Belangstellenden dienen rekening te houden met een eerste gespreksronde op vrijdag 21 oktober in Goes.